İsmet (masum olmak) sıfatı
İsmet (masum olmak) sıfatı

Peygamberlerin Masum Olma İzahatı

İsmet (masum olmak) sıfatı

Peygamberler küfürden, yalandan, kasıtlı olarak bü yük günah işlemekten berîdirler. Eğer peygamberler bu gibi şeyleri işlemiş olsalardı, insanlar da onlara uyup bu işleri yapmış olurlardı. Zira Allah Teâlâ peygamberlere tabi olmayı, onları örnek almayı emretmiş ve onları gön derdikten sonra herhangi bir mazeret ileri sürmeye mahal bırakmamıştır. Peygamberlere tabi olmayı emretmiş ve şöyle buyur muştur: “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin ve sizden olan idarecilere de.

Fetânet (akıllı, zeki, uyanık olma) sıfatı

Peygamberler akıllı, zeki ve uyanık kimselerdir. Onlar için akıl eksikliği, ahmaklık veya herhangi bir hastalık sebebiyle kavrama güçlerinin zaafa uğraması söz konusu değildir. Çünkü onlar, şehvanî arzularının ve ihtiraslarının kölesi olan tagutî güçlerin bütün iddialarını ortadan kaldırmakla görevlendirilmişlerdir. Allah’ın, kendilerine gönderdiği peygamberlik vazifesini bu zorbalara karşı hakkıyla ifa etmeleri için, onların bu sıfata sahip olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde acze düşerler, alay konusu olurlar ve ilâhî mesajları hakkıyla iletemezlerdi. Bu nedenle Allah onları mükemmel insanlar olarak yaratmış ve kendilerini hem bedensel güçle hem de mükemmel akılla donatmıştır. Peygamberlerin, kendilerini reddeden şımarık kâfirler karşısın da üstün zekâlarıyla nasıl mücadele ettikleri ve neticesinde onları susturdukları birçok ayette beyan edilmiştir.
Mesela;

Hz. İbrahim‘in Nemrut’a ve ona tabi olanlara karşı mücadelesinde nasıl galip geldiği beyan edilerek şöyle buyurulmuştur: “Allah’ın kendisine hükümranlık vermesinden dolayı İbrahim ile Rabbi hakkında münakaşa eden kimseyi görmedin mi? İbrahim ona ‘Benim Rabbim dirilten ve öldürendir’ dediğinde, o ‘Ben de diriltir ve öldürürüm’ demişti.

Peygamberlerin zeki ve uyanık olması
Peygamberlerin zeki ve uyanık olması

Peygamberler Allah’ın gönderdiği hükümleri tebliğ ederken, insanlar arasında zengin fakir, siyah beyaz, yönetici yönetilen diye hiçbir ayrım yapmazlar. Vazifelendirildikleri peygamberliklerini tebliğ ederken her türlü çile ve meşakkate katlanırlar, davalarından asla vazgeçmezler. Böylece kendilerine tebliğ edilen insanlar, artık kıyamette “bizim bundan haberimiz yoktu” diye bir mazeret ileri süremezler. Bu nedenle Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Biz bir peygamber göndermedikçe azap etmeyiz.”(14) Yine başka bir ayette “Senin Rabbin, ana merkezine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermeden, ülkeleri helak edici değildir. Biz, ancak halkı zalim olan ülkeleri helak ederiz” (15) buyurulmuştur.
Peygamberlerin tebliğ sıfatı ile ilgili olarak şuna dikkat etmek gerekir: Peygamberlere gelen meseleler üç kısma ayrılmaktadır:

a. Tebliğ etmeleri emredilen meseleler: Kur’ân-ı Kerîm’in muhtevası bu kabildendir.
b. Tebliğ edip etmemekte serbest bırakıldıkları

İkinci Mesele: Peygamberlerin zelleleri ve izahı

1. Zellenin anlamı

Zellenin lügat manası, ayağın kaymasıdır. Istilah olarakise zelle, mübah olan bir fiil yapılırken istenmeden sürüklenilen bir haramdır. Peygamberlerin zellelerinden, onların ayakları haktan batıla kaydı manası anlaşılmamalıdır. Aslinda onların zellesinden maksat, daha evlâ olanı bırakıp evlâ olmayanı yapmalarıdır. Peygamber olmayan insanlar için daha evlâ olmayanı yapmanın hiçbir mahzuru yokken, peygamberlerin bunu yapmaları, itibarlarının büyüklüğün den dolayı onlara sitem edilmesini gerektirmiştir.

Peygamberler zelle yaptıklarını ya bizzat kendileri ağızlarıyla ifade ederler. Hz. Musa’nın Kıbti’yi öldürdükten sonra söylediği şu sözü bu kabildendir: “Bu yaptığım şeytanın işidir. O, gerçekten insanı saptıran apaçık bir düşmandır.”

Ya da onu Yüce Allah beyan eder. Şu ayet bu kabildendir: “Âdem ve Havva yasak ağacın meyvelerinden yediler. Bunun üzerine (Allah’ın emrine uymamalarının cezası olarak) avret yerleri açılıverdi. Üstlerini cen yapraklarıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Âdem, Rabbi’ne karşı günahkâr oldu ve yolunu şaşırdı.”

Dördüncü Konu: Peygamberlerin Sifatlari

2. Zellelere misaller

a. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de Hz. Adem’in, kendisine yasaklanan ağacın meyvesinden yediğini zikretmiş ve şöyle buyurmuştur:

“Ey Âdem! Sen ve hanımın cennette kalın. Di.lediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Şeytan onlara, ken dilerine görünmeyen avret yerlerini göstermek için vesvese verdi ve şöyle dedi: ‘Rabbiniz size bu ağacı sadece ikiniz de melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı.’ Ayrıca onlara ‘Şüphesiz ki ben, size nasihat edenlerdenim’ diye yemin etti. Böylece onları aldatarak ağaçtan yemeye sevk etti ve o ağacın meyvesinden tadınca, avret yerleri onlara göründü. Cennet yapraklarıyla ayıp yerlerini örtmeye başladılar. Bunun üzerine Rableri onlara şöyle nida etti: ‘Ben size bu ağaçtan yemenizi yasak etmedim mi? Ve size, şeytan, sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi?’ Âdem ve hanımı Rablerine şöyle yalvardılar: ‘Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, şüphesiz hüsrana uğrayanlar dan oluruz.’ Allah ‘Bir kısmınız diğer bir kısmınıza düşman olarak cennetten inin. Yeryüzünde sizin için bir müddete kadar, yerleşme ve geçinme vardır’ dedi.”

PEYGAMBERLERE İMAN, MUCİZE VE KERAMET

b. Allah Teâlâ, Hz. Musa’nın Firavun’un taraftarlarından bir Kibti’yi tek yumrukla öldürdüğünü beyan etmiş ve şöyle buyurmuştur:

“Musa, halkının bir gaflet anında şehre girdi. Orada, biri kendi taraftarlarından, diğeri düşmanlarından olan iki adamın dövüştüğünü gördü. Kendi taraftarlarından olan adam, düşmanlarından olan adama karşı, Musa’dan yardım istedi. Bunun üzerine Musa, bir yumruk vurup adamı öldürdü. ‘Bu
yaptığım şeytanın işidir. O, gerçekten insanı saptıran apaçık bir düşmandır’ dedi. Musa ‘Rabbim! Doğrusu ben, kendime zulmettim, bağışla beni!’ dedi. Allah da (M ‘nın duasını kabul edip) onu bağışladı. Çünkü O, çok affeden ve çok merhamet edendir. Musa ‘Rabbim! Bana lütfettiğin nimetler hakkı için, bir daha suçlulara arka çıkmayacağım’ dedi.”

About admin

Check Also

Zencefilli Kurabiye ve Santa O’Go İplik Çelenkleri

Bu kolay DIY Gingerbread ve SantaWreaths ile salonları süsleyin! Bu eğlenceli ve şenlikli dekoru yapmak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir