Peygamberler günahsız mıdır
Peygamberler günahsız mıdır

Peygamberler günahsız mıdır izahatı

Aziz ve Celil olan Allah:

Hz. Muhammed‘in âmå olan İbn Ümmi Mektům‘un gelip kendisini meşgul ettiğinden dolayı yüzünü ekşittiğini beyan ederek şöyle buyurmuştur:

“Peygamber, âmâ geldi diye yüzünü ekşitip çe virdi. (Ey Muhammed!) Ne biliyorsun belki de o, kendisini arındıracaktı? Yahut öğüt alacaktı da, bu öğüt ona fayda verecekti. Fakat sen, ihtiyaç duy mayan kimseye alaka gösteriyorsun. Onun temizlenmemesinden sana ne? Allah’tan korkup koşarak sana gelene ise aldırmıyorsun. Hayır! Böyle yapma. Bu ayetler bir öğüttür.”

e. Allah Teâlâ Hz. Muhammed‘in, bazı hanımlarının bal şerbetinin kokusundan rahatsızlıklarını bildirmeleri sonucu, bir daha onu içmeyeceğine dair yemin etmesi üzerine, Rasûlü’nü uyarmış, ona helal kıldığını nasıl haram kılabileceğini zikretmiş ve şöyle buyurmuştur:

“Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını kazanmak için Allah‘ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah, çok affeden ve çok merhamet edendir.”(31)

f. Yüce Allah, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, affetmesi gerekmeyen Bedir esirlerini affettiğini beyan etmiş ve ona sitemle şöyle buyurmuştur:

“Hiçbir peygambere, yeryüzünde düşmanlarına tam bir darbe indirmedikçe esir almak yaraşmaz. Siz dünya malını istiyorsunuz. Allah ise sizin için ahireti istiyor. Allah, her şeye galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

peygamberler günah işler mi zelle nedir
peygamberler günah işler mi zelle nedir

Bu zellelerin izahı

İslâm âlimleri, bu ve benzeri nasların izahı hakkında özetle şunları söylemişlerdir:

a. Peygamberler bu fiillerini kasıtsız olarak sehven yapmışlardır. Buna rağmen bunların yaptıklarına masiyet ve isyan denilmiştir. Çünkü peygamberler diğer insanlar gibi değillerdir. Her zaman uyanık olmaları ve Allah’tan çekinmeleri gerekmektedir.

b. Hz. Âdem, Hz. Musa ve Hz. İbrahim bu fiilleri kendilerine peygamberlik gelmeden ve masum olmaları söz konusu olmadan yapmışlardır. Hz. Muhammed’in yaptıkları ise, bir ayak sürçmesidir. Peygamberler için zelleler mümkündür. Çünkü Allah Teâlâ onları uyarır, onlar da kendilerini düzeltirler. Peygamberler bu fiillerini tevil ederek yapmışlardır. Mesela; Hz. Musa Kibti’yi terbiye etmenin caiz olduğu kanaati ile ona bir yumruk vurmuş fakat sonuç onun beklediği gibi olmamıştır. Hz. İbrahim de “putları büyük put kırdı” diyerek onlara tapanları uyarıp imana kavuşturacağı kanaatiyle hilâf-ı hakîkat söylemiştir.

Üçüncü Mesele: Peygamberlerin masumiyetini sağlayan güç

İslâm âlimleri bu gücün ne olduğu hususunda farklı görüşler zikretmişlerdir.

a. Bazılarına göre bu güç, insanın vücudunda veya ruh aleminde bulunan bir özelliktir. Onun günah işlemesi ne engel olur.

b. Diğer bazı âlimlere göre masumiyet, günah işleme ye gücünün yetmemesidir.

c. Başka bazı âlimlere göre de masumiyet, Allah Teâlâ‘nın kulda meydana getirdiği bir husustur. Bu hususla birlikte kulun günah işlemeye yönelmesi kaldırılmış değildir.

Bu hususta Mâturîdî diyor ki: “Kulun masum olması, onu itaat etmeye mecbur etmez ve günah işlemekten aciz bırakmaz. Masumluk, Allah’ın bir lütfudur. O, bununla kulunu hayır işlemeye sevk eder ve şer işlemekten alıkoyar. Fakat masumiyetle kulun seçme yeteneği yok edilmiş değildir. Çünkü kul, hayır ve şerden dilediğini seçme yeteneğine sahip olmasıyla hesaba çekilir. Eğer bu kaldırılacak olursa, ondan hesap düşer.”

Peygamberlerin Sayıları

Peygamberlerin ilkinin Hz. Âdem, sonuncularının da Hz. Muhammed olduğu kesindir. Ancak bu iki peygamber arasında bulunan peygamberlerin sayılarının ne kadar olduğu kesin olarak belli değildir. Tercihe şayan görüşe göre, onları belli sayılarla sınırlandırmak doğru olmaz. Aksi takdirde peygamber olanların peygamberlerden çıkarılmasına veya olmayanların peygamber sayılmasına sebep olunabilir. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’inde “Daha önce bazılarını sana anlattığımız, bazılarını da anlatmadığımız peygamberler gönderdik…” buyurmuştur. Peygamberlerin sayıları hakkında bazı hadisler zikredilmiş tir. Fakat hadislerin isnadları eleştiriden uzak değildir. Bu hadislerden biri de şu hadistir:

Ebû Ümâme radıyallahu anh dedi ki:

“Rasûlullah sal lallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu. İnsanlar ona vahiy indiğini zannetmişler ve ondan uzak durmuşlardı. O arada Ebû Zerr el-Gifârî radıyallahu anh geldi, ortaya daldı…. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e yaklaşıp şöyle dedi: ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Peygamberlerin sayısı kaça ulaşmıştır? Rasûlullah ‘Yüz yirmi dört bine ulaşmıştır. Onlardan kendilerine kitap verilenler üç yüz on beştir. Büyük bir toplu luktur” buyurdu.” (35) Başka bir hadiste peygamberlerinin sayısının iki yüz yirmi dört bin olduğu zikredilmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen peygamberlerin sayısı ise yirmi beştir. Bunların gönderiliş tarihlerine göre isimleri sırasıyla şöyledir: Âdem, İdris, Nuh, Hud, Sâlih, Lût, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Eyyûb, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa ve Muhammed aleyhimu’s-Selâtu ve’s-Selâm.

About admin

Check Also

Bu Cadılar Bayramında 15 Ücretsiz Örümcek Ağı Deseni

Haloween, süslemelerinde sevimli tığ işi örümcek ağı desenleri olmadan eksik kalacak bir fırsat. Tüm bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir